image

Regulamentul campaniei ”Răspunde-i lui Hermann VEKA” – 18 noiembrie 2020

I. Organizatorul Campaniei

Perioada de desfasurare a campaniei:

18 noiembrie 2020 – 22 noiembrie 2020, ora 23:59

Campania promotionala “Răspunde-i lui Hermann VEKA” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata in numele si de catre VEKA Romania SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti nr.55, Ciorogarla, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J23/1428/2005, CUI RO 13439874, Cont RO79BRDE410SV59159504100 deschis la BRD, reprezentata de Gabriel Nicolaescu, Director General Adjunct VEKA Romania, numit in cele ce urmeaza“Organizatorul”.

Campania se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul Oxygen Public Relations SRL cu sediul social Str. George Constantinescu, nr.2-4, birourile 613, 615 și 606, et.6, sect.2, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8739/2008, cod de inregistrare fiscala RO 23910846, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati legate de regulamentul campaniei, gestionarea si integrarea canalelor campaniei, contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Agentia de Relatii Publice” sau „Intermediarul”

Prin simpla participare la Campania promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe website-ul Fereastra VEKA, sectiunea blog (https://www.fereastraveka.ro/blog/), pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

VEKA Romania, in calitate de Organizator, declară prin intermediul agentiei că, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina oficiala de Facebook VEKA Romania (https://www.facebook.com/VEKARomania).

II Durata Campaniei

Campania va incepe in data de 18 noiembrie 2020 si se va finaliza in data de 22 noiembrie 2020, ora 23:59.

III Drept de participare

Au drept de participare orice persoane fizice peste 18 ani la data inceperii concursului, care au domiciliul / resedinta in Romania si s-au inscris in campanie completand formularul din postarea concursului de pe pagina de Facebook VEKA Romania (https://www.facebook.com/VEKARomania), din data de 18 noiembrie 2020. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa intruneasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii exprese:

– Sa detina un cont valabil pe www.facebook.com;

– Sa aiba 18 ani la momentul inceperii concursului;

– Sa aiba domiciliul/resedinta in Romania;

– Sa completeze formularul Google Docs de pe pagina https://www.facebook.com/VEKARomania/, din postarea care contine cerinta de concurs adresata de Organizator, din data de 18 noiembrie 2020, în perioada 18 noiembrie 2020 – 22 noiembrie 2020, ora 23:59.

Nu pot participa la aceasta campanie:

– angajatii VEKA Romania S.R.L., angajatii OXYGEN PUBLIC RELATIONS S.R.L. si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;

– angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentei Campanii, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

IV Descrierea premiului acordat

IV.1. In cadrul prezentei campanii vor fi acordate urmatoarele premii:

– 4 x 1 card online eMAG in valoare totala de 500 de lei utilizabil pe https://www.emag.ro/

– In total vor fi 4 castigatori, fiecare va primi 1 card online eMAG

Valoare totala a premilor este de 2.000 lei cu TVA inclus.

Participantul desemnat castigator nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiului castigat si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiului.

Premiul revine numai participantului desemnat castigator si nu poate fi transmis unor terte persoane.

IV.2. Organizatorul, declară prin intermediul agentiei că, isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care incearca sa fraudeze sub orice forma concursul. Organizatorul, declară prin intermediul agentiei că, îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

IV.3. Un participant se poate inscrie o singura data in Concurs si poate castiga un singur premiu din cele oferite prin tragerile la sorti. Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru informatiile inscrise in concurs. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de catre terte persoane cu privire la raspunsurile oferite, situatie in care responsabilitatea revine strict participantului.

V. Taxe si impozite

Organizatorul declară prin intermediul agentiei că se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

VI. Informarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

VI.1. Organizatorul declară prin intermediul agentiei că se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”), Legea nr. 190/2018 si orice altă legislație aplicabilă, pe toată Durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul declară prin intermediul agentiei că se angajează să păstreze confidenţialitatea și să asigure securitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

VI.2. Datele personale colectate de la participanti, respectiv numele, prenumele si adresa de email cu care se face înscrierea în Concurs, iar de la castigatori, in plus, numele și prenumele, vârsta, telefonul și adresa de email vor fi colectate și folosite în scopul arătat la Secțiunea III din acest Regulament, respectiv înscrierea Participanților la Concurs și acordarea premiilor. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și are ca temei legal consimțământul dumneavoastră, manifestat prin postarea unui comentariu. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele necesare în vederea validării dumneavoastră drept câștigător sau dacă vă retrageți consimțământul, veți pierde calitatea de participant sau câștigător, după caz, iar Organizatorul se va afla în imposibilitatea acordării premiului.

VI.3. Numele și prenumele câștigătorului vor fi publicate pe web-site-ul https://www.facebook.com/VEKARomania, într-un comentariu la postarea concursului si/sau intr-un comentariu la pagina de notes cu regulamentul concursului. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal al câștigătorului Concursului, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

VI.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale necesare apărării drepturilor noastre pe întreaga durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În măsura în care anumite date v-au fost colectate în scop financiar-contabil, acestea se vor păstra 5 sau 10 ani de la începutul anului următor celui în care au fost colectate, după cum impugn dispozițiile legale în materie financiar-contabilă. Dacă vă vom solicita copia CI în scopul verificării CNP-ului dumneavoastră pentru depunerea corectă a declarațiilor fiscale, prelucrarea acestuia se va realiza pe o perioadă de max. 2 luni de la predarea-primirea premiului.

VI.5. Organizatorul va dezvălui agenției împuternicite numele și prenumele, adresa de email și telefonul câștigătorului pentru transmiterea premiului câștigat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. Datele personale vor fi dezvăluite, de asemenea, Agenției de Relații Publice Oxygen Public Relations SRL ce sprijină Organizatorul în derularea prezentei campanii.

VI.6. VEKA Romania S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Facebook. Prin înscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php.

VI.7. In situatia in care Operatorul va dori sa transmita, prin sms sau email, participantilor la campanie, informatii despre produsele sale, informatii si propuneri de activitati si evenimente, Operatorul va solicita consimtamantul explicit si separat al Participantilor pentru acest scop, situatie in care va folosi datele acestora doar daca un astfel de consimtamant a fost acordat in mod expres. Participantilor li se va oferi, in toate situatiile, posibilitatea de a se dezabona de la primirea unor astfel de mesaje intr-un mod facil, cel putin echivalent cu cel utilizat de catre Operator pentru transmiterea unor astfel de mesaje.

VI.8. In ce priveste securitatea datelor, Operatorul si imputernicitii sai implementeaza masurile tehnice si organizatorice corespunzatoare in vederea protejarii informatiilor personale pe care le prelucreaza. Salariatii acestora si-au asumat obligatii de confidentialitate si sunt instruiti cu privire la modul in care trebuie sa protejeze datele cu caracter personal.

VI.9. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

Ø Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

Ø Dreptul de a vă opune prelucrării;

Ø Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Ø Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

Ø Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;

Ø Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

Ø Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

Ø Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

Ø Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania;anspdcp@dataprotection.ro;Telefon:+40.318.059.211 /+40.318.059.212;Fax:+40.318.059.602;http://www.dataprotection.ro/?page=contact.

VI.10. Pentru exercitarea drepturilor dvs., precum si pentru transmiterea oricaror solicitari sau sesizari, va rugam sa va adresati in scris responsabilului cu protectia datelor al Operatorului la adresa de mail gdpr@oxygencomms.ro sau la adresa sediului acestuia, in atentia responsabilului cu protectia datelor.

VII. Modalitatea de desfasurare

VII.1. Pentru a participa la aceasta campanie, utilizatorii trebuie sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com, sa acceseze pagina de Facebook VEKA Romania (https://www.facebook.com/VEKARomania) si sa acceseze formularul Google Docs din cadrul postarii de concurs (formularul trebuie completat corespunzator) din 18 noiembrie 2020.

VII.2 Tragerea la sorti se organizeaza cu ajutorul site-ului www.random.org si va avea loc la data de cand se vor exporta formularele completate in Google Docs ale tuturor participantilor care l-au completat, în perioada Campaniei, in ordine cronologica, de la cel mai vechi comentariu la cel mai recent comentariu. Vor fi validați pentru tragerea la sorți doar participanții care îndeplinesc condițiile de la Secțiunea III si Sectiunea VII.1. Se vor alege prin tragere la sorti 4 castigatori si 10 rezerve.

VII.3 Tragerea la sorți se va face in termen de 5 zile lucratoare, de la incheierea concursului, prin intermediul site-ului random.org.

VII.4 Numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina de Facebook VEKA Romania dupa extragerea acestora, intr-un comentariu la postarea concursului.

VII.5 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la extragere, se va apela la rezervă, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1 Organizatorul declară prin intermediul agentiei că se obliga sa faca public pe pagina de Facebook VEKA Romania https://www.facebook.com/VEKARomania numele castigatorilor si castigul acordat, dupa validarea lor.

VIII.2 Castigatorii vor fi anuntati si prin intermediul unui email privat din partea Intermediarului (Agentiei).

VIII.3 Premiul concursului va fi livrat castigatorului, la adresa de email mentionata de acesta, in termen de maxim 60 de zile de la validarea castigatorului.

VIII.4 In cazul in care un castigator nu este validat, refuza sa accepte premiul, nu il accepta in conditiile prezentului regulament sau nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la extragere, se va apela la rezervă, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

VIII.5 Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, iar acesta nu va putea fi inlocuit cu alte produse, bilete sau servicii.

VIII.6 Organizatorul, declară prin intermediul agentiei că isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii, in cazul in care acestea vor exista, si castigatorul acestei campanii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Organizatorul campaniei publicitare declară prin intermediul agentiei că nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite decat in limitele prevazute la pct.V al prezentului Regulament.

IX.2. Prin inscrierea in campania publicitara “Răspunde-i lui Hermann VEKA” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

IX.3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul, declară prin intermediul agentiei că isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul, declară prin intermediul agentiei că, isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.5. Organizatorul, declară prin intermediul agentiei că isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe pe website-ul Fereastra VEKA, sectiunea blog (https://www.fereastraveka.ro/blog/).

IX.6. Organizatorul va acorda premiul persoanei validată in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Ți-a plăcut? Dă un share pe

Solicită ofertă
mail