image

REGULAMENTUL CAMPANIEI ”Colinde liniștite cu VEKA” – 18 decembrie 2023

Perioada de desfasurare a campaniei:
18 decembrie 2023, ora 17:00 – 26 decembrie 2023, ora 23:59
I. Organizatorul Campaniei
Campania promotionala “Colinde liniștite cu VEKA” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”)
este organizata in numele si de catre VEKA Romania SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti nr.55,
Ciorogarla, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J23/1428/2005, CUI RO 13439874,
Cont RO79BRDE410SV59159504100 deschis la BRD, reprezentata de Gabriel Nicolaescu,
Director General Adjunct VEKA Romania, numit in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
Campania se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul Oxygen Public Relations SRL cu sediul
social Str. George Constantinescu, nr. 2-4, Camerele 713, 715, 717, 714, 716, 720, Et. 7, sect.2,
Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8739/2008, cod de inregistrare fiscala RO
23910846, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati legate de regulamentul
campaniei, gestionarea si integrarea canalelor campaniei, contactarea castigatorilor si inmanarea
premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Agentia de Relatii Publice” sau „Intermediarul”.
Prin simpla participare la Campania promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si
conditiile prezentului Regulament Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii
Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).
Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in
mod gratuit oricarei persoane interesate, pe website-ul Fereastra VEKA, sectiunea blog
(https://www.fereastraveka.ro/blog/), pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei
promotionale.
VEKA Romania, in calitate de Organizator, declara prin intermediul agentiei ca, isi rezerva dreptul
de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o
zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe site-ul https://www.fereastraveka.ro/blog/
II. Durata Campaniei
Campania va incepe in data de 18 decembrie 2023, ora 17:00 si se va finaliza in data de 26
decembrie 2023, ora 23:59.
III Drept de participare
Au drept de participare orice persoane fizice peste 18 ani la data inceperii concursului, care au
domiciliul / resedinta in Romania. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa
intruneasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii exprese:
– Sa acceseze in perioada desfasurarii Campaniei pagina de Facebook
https://www.facebook.com/VEKARomania;
– Sa aiba 18 ani la momentul inceperii concursului;
– Sa aiba domiciliul/resedinta in Romania;
– Sa raspunda correct, in comentarii, la intrebarea “Ce colind interpretează colindătorii?”.
Nu pot participa la aceasta campanie:
– angajatii VEKA Romania S.R.L., angajatii OXYGEN PUBLIC RELATIONS S.R.L. si persoanele
fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de
colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;
– angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentei Campanii, sotiile/sotii precum si rudele
de gradul I ale acestora.
IV Descrierea premiilor acordate si alocarea acestora
IV.1. In cadrul prezentei campanii vor fi acordate 5 (cinci) premii prin tragere la sorti, fiecare
constand intr-o pereche de căști Sony.
Valoarea totala a premiilor este de 1149,95 RON. Toate preturile includ TVA.
Participantul desemnat castigator nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte
obiecte in schimbul premiului castigat si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiului.
Premiul revine numai participantului desemnat castigator si nu poate fi transmis unor terte
persoane.
Acordarea premiilor:
Stabilirea castigatorilor premiilor are loc prin tragere la sorti electronica, automata, pe baza unui
program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor
personale fara interventie umana), la data de 29 decembrie 2023.
La extragerea vor participa toate inscrierile valide realizate in perioada concursului. Se vor
desemna 5 (cinci) castigatori si cate o (una) rezerva pentru fiecare premiu.
IV.2. Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca, isi rezerva dreptul de a descalifica
participantii care incearca sa fraudeze sub orice forma concursul. Organizatorul, declara prin
intermediul agentiei ca, isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu
respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra
cu probe.
IV.3. Un participant se poate inscrie o singura data in Concurs si poate castiga un singur premiu
din cele oferite prin tragerile la sorti. In cazul in care un participant este desemnat castigator a mai
multe premii, i se va atribui doar primul. Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru
informatiile inscrise in concurs. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de catre terte persoane
cu privire la raspunsurile oferite, situatie in care responsabilitatea revine strict participantului.
V. Validarea castigatorilor
In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, Participantii desemnati
castigatori vor fi anuntati in comentariu la postarea de concurs.
Participantul va fi informat ca pentru validarea castigarii premiului trebuie ca in termen de maximum
5 zile lucratoare de la data anuntarii de catre reprezentantul Organizatorului, sa comunice
urmatoarele date: nume, prenume, varsta, numar de telefon, adresa completa pentru livrarea
premiului prin email la luiza.cernica@oxygencomms.ro.
Daca Organizatorul nu receptioneaza datele, indiferent de motiv, in termen de 5 zile lucratoare de
la data informarii Participantului asupra castigului, castigatorul este invalidat, isi pierde orice drept
asupra premiului. In cazul in care castigatorul nu indeplineste conditiile de validare, ii este retrasa
calitatea de potential castigator si este invalidat. Se va apela la rezerva, urmand ca si aceasta sa
parcurga procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de validare al
castigatorului extras.
In cazul in care nici castigatorul, nici rezerva nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa
calitatea de potentiali castigatori si sunt invalidati, iar premiul nu se mai acorda si ramane in
posesia Organizatorului.
VI.Taxe si impozite
Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la
bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate in conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura
cu premiile acordate revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.
VII. Informarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016.
VII.1. Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca se obliga sa respecte prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,GDPR”), Legea nr.
190/2018 si orice alta legislatie aplicabila, pe toata Durata Concursului si ulterior. Astfel,
Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si
sa asigure securitatea datelor personale ale Participantilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze
conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
VII.2. Datele personale colectate de la participanti sunt ID Facebook, iar de la castigatorii
desemnati prin tragere la sorti, vor fi solicitate in plus nume, prenume, varsta, adresa de livrare si
numar de telefon; datele vor fi colectate si folosite in scopul aratat la Sectiunea III din acest
Regulament, respectiv inscrierea Participantilor la Concurs si acordarea premiilor, precum si
indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea dumneavoastra la Concurs este
voluntara si are ca temei legal consimtamantul dumneavoastra, manifestat prin raspunderea la
intrebarile mesageriei cu datele personale si parcurgerea acestora. In situatia in care nu doriti sa
ne furnizati datele necesare in vederea validarii dumneavoastra drept castigator sau daca va
retrageti consimtamantul, veti pierde calitatea de participant sau castigator, dupa caz, iar
Organizatorul se va afla in imposibilitatea acordarii premiului.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si temeiul juridic pentru fiecare:
(i) Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce
este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei,
desemnarii castigatorilor, validarii, atribuirii premiilor, solutionarii plangerilor formulate de
Participant in legatura cu derularea Campaniei.
(ii) Datele Participantilor castigatori sunt prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor legale care
incumba Organizatorului (cum ar fi cele in materie financiar-contabila, fiscala, de arhivare).
(iii) Datele Participantilor pot fi prelucrate de Organizator si in contextul solutionarii cererilor privind
exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in
temeiul obligatiei legale ce ii revine potrivit legislatiei specifice.
(iv) Organizatorul poate prelucra date si in scopul solutionarii altor plangeri decat cele mentionate
mai sus la punctele (i) si (iii), formulate de persoanele care se considera vatamate, in temeiul
interesului legitim al acestuia.
De asemenea, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apararea
drepturilor acestuia, punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta
si/sau initierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor
incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de
marketing organizate si succesul acestora, in temeiul interesului legitim al Organizatorului.
VII.3. Numele si prenumele castigatorilor validati vor fi publicate pe web-site-ul
https://www.fereastraveka.ro/blog/, pana cel tarziu in data de 15.01.2024. Nu vom publica alte date
cu caracter personal ale castigatorilor Concursului, cu exceptia numelui si a premiului castigat, in
conformitate cu prevederile legale din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata.
VII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale necesare apararii drepturilor
noastre pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data
desemnarii castigatorilor. In masura in care anumite date v-au fost colectate in scop financiarcontabil, acestea se vor pastra 5 sau 10 ani de la inceputul anului urmator celui in care au fost
colectate, dupa cum impugn dispozitiile legale in materie financiar-contabila. Daca va vom solicita
copia CI in scopul verificarii CNP-ului dumneavoastra pentru depunerea corecta a declaratiilor
fiscale, prelucrarea acestuia se va realiza pe o perioada de max. 2 luni de la predarea-primirea
premiului.
VII.5. Organizatorul va dezvalui agentiei imputernicite numele si prenumele, adresa de livrare
si/sau email si telefonul castigatorului pentru transmiterea premiului castigat. Organizatorul poate
dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre autoritati publice, la solicitarea
expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei
infractiuni. Datele personale vor fi dezvaluite, de asemenea, Agentiei de Relatii Publice Oxygen
Public Relations SRL ce sprijina Organizatorul in derularea prezentei campanii.
VII.6. In situatia in care Operatorul va dori sa transmita, prin sms sau email, participantilor la
campanie, informatii despre produsele sale, informatii si propuneri de activitati si evenimente,
Operatorul va solicita consimtamantul explicit si separat al Participantilor pentru acest scop,
situatie in care va folosi datele acestora doar daca un astfel de consimtamant a fost acordat in
mod expres. Participantilor li se va oferi, in toate situatiile, posibilitatea de a se dezabona de la
primirea unor astfel de mesaje intr-un mod facil, cel putin echivalent cu cel utilizat de catre Operator
pentru transmiterea unor astfel de mesaje.
VII.7. In ce priveste securitatea datelor, Operatorul si imputernicitii sai implementeaza masurile
tehnice si organizatorice corespunzatoare in vederea protejarii informatiilor personale pe care le
prelucreaza. Salariatii acestora si-au asumat obligatii de confidentialitate si sunt instruiti cu privire
la modul in care trebuie sa protejeze datele cu caracter personal.
VII.8. In temeiul dispozitiilor legale, beneficiati de urmatoarele drepturi in legatura cu datele
dumneavoastra personale:
Ø Dreptul de acces la datele personale si de a solicita o copie a acestora;
Ø Dreptul de a va opune prelucrarii;
Ø Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau
incomplete;
Ø Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in masura
posibilului si in conformitate cu legile aplicabile;
Ø Dreptul de a va retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare,
fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
Ø Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor
prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;
Ø Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de
profiluri);
Ø Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate intr-un format structurat si de a solicita
transferul lor direct catre alt operator;
Ø Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii
datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod
postal 010336, Bucuresti, Romania; anspdcp@dataprotection.ro ;Telefon:+40.318.059.211
/+40.318.059.212;Fax:+40.318.059.602;http://www.dataprotection.ro/?page=contact .
VII.9. Pentru exercitarea drepturilor dvs., precum si pentru transmiterea oricaror solicitari sau
sesizari, va rugam sa va adresati in scris responsabilului cu protectia datelor al Operatorului la
adresa de mail gdpr@oxygencomms.ro sau la adresa sediului acestuia, in atentia responsabilului
cu protectia datelor.
VIII. Modalitatea de desfasurare
VIII.1. Pentru a participa la aceasta campanie, utilizatorii trebuie sa acceseze pagina de Facebook
VEKA Romania https://www.facebook.com/VEKARomania si sa se inscrie in campanie raspunzand
corect la intrebarea din postarea de concurs.
Participantii trebuie sa raspunda printr-un comentariu la postarea de concurs de pe Facebook la
intrebarea “Ce colind interpretează colindătorii?”.
Un participant, identificat prin id-ul de Facebook are dreptul la o (1) singura inscriere.
VIII.2 Desemnarea castigatorilor se face prin tragere la sorti electronica automata. Vor fi luati in
considerare participantii inscrisi valid in perioada 18 decembrie, ora 17:00 – 26 decembrie 2023,
ora 23:59, care s-au inscris conform cerintei de concurs si regulamentului.
Vor fi validati pentru tragerea la sorti doar participantii care indeplinesc conditiile de la Sectiunea
III si Sectiunea V. Se vor desemna 5 castigatori si cate 1 rezerva pentru fiecare premiu.
VIII.3 Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul https://www.fereastraveka.ro/blog/, pana cel
tarziu in data de 15.01.2024.
VIII.4 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la
desemnare, se va apela la rezerva, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept
asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in
termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.
IX. Acordarea premiilor
IX.1 Organizatorul declara prin intermediul agentiei ca se obliga sa faca public pe site-ul
https://www.fereastraveka.ro/blog/ numele castigatorilor si castigul acordat, dupa validarea lor.
IX.2 In momentul transmiterii premiului, castigatorii vor fi legitimati si vor avea obligatia de a
completa si semna un proces verbal de predare-primire a premiului.
IX.2.1 Premiile din cadrul concursului vor fi livrate castigatorilor prin intermediul unui furnizor de
servicii de curierat, la adresa mentionata de acestia, in termen de maximum 60 de zile de la
validarea castigatorului.
IX.3 In cazul in care un castigator nu este validat, refuza sa accepte premiul, nu il accepta in
conditiile prezentului regulament sau nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la
desemnare, se va apela la rezerva, situatie in care castigatorul initial isi va pierde orice drept
asupra premiului. In cazul in care niciun castigator nu va putea fi contactat de Organizator in
termenul mentionat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.
IX.4 Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, iar acesta nu va putea fi inlocuit cu alte
produse, bilete sau servicii.
X. Incetarea Campaniei. Forta majora
X.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la Sect. II, in cazul producerii
unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din
motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
X.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de
catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa
si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate
prin Regulament.
X.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata
oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o
astfel de situatie, cu respectarea prevederilor art. XII.5 de mai jos.
XI. Contestatii si Litigii
XI.1 Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea a
castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresa
Soseaua Bucuresti nr.55, Ciorogarla, Jud. Ilfov, Romania pana la data de 08.01.2024 inclusiv.
Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
XI.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat
de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu
va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
XI.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului
verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
XII. Dispozitii finale
XII.1. Organizatorul campaniei publicitare declara prin intermediul agentiei ca nu este raspunzator
de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite decat in limitele prevazute
la pct.V al prezentului Regulament.
XII.2. Prin inscrierea in campania publicitara “Colinde liniștite cu VEKA ” participantii sunt de acord
cu prevederile prezentului regulament.
XII.3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre
regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca isi
rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
XII.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta
majora, Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca, isi rezerva dreptul de a decide, dupa
caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.
XII.5. Organizatorul, declara prin intermediul agentiei ca isi rezerva dreptul sa modifice prezentul
regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor
interesati si/sau a publicarii actului aditional pe pe website-ul Fereastra VEKA, sectiunea blog (https://www.fereastraveka.ro/blog/ ).
XII.6. Organizatorul va acorda premiul persoanei validata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Ți-a plăcut? Dă un share pe

Solicită ofertă
mail